Available courses

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำ ปฏิบัติการสร้าง แก้ไข และตกแต่งเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ใช้เครื่องมือจัดทำเอกสารทางราชการ เอกสารทางวิชาการ รายงาน จดหมายเวียน และคำสั่งแมโครเบื้องต้น และการพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน  ผังงาน  รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)  โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์  และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม  คำสั่งการคำนวณ  เงื่อนไขกรณี  และการทำซ้ำ  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการท างานของคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมยูทิลิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการทำงานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Dynamic ด้วยโปรแกรมการพัฒนาเว็บด้านการจัดการเนื้อหา (CMS) โปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรมพัฒนาเว็บอื่น ๆ การติดตั้ง การบำรุงรักษาระบบ ติดต่อกับฐานข้อมูลและจัดทำคู่มือ


วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล (Business Digital Basic)รหัสวิชา   30204-2001     ท–ป–น    2-2-3
เป็นรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 กลุ่มวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ มีจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา